بانک مرکزی سوریه: دلار به قیمت / 50ر512/ لیر برای بانک ها و / 64ر512 / لیر برای مؤسسه های صرافی

10

دمشق -سانا 

بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير سوريه / 50ر512/ لير سوریه را برای بانک ها به عنوان قيمت متوسط و / 64ر512 /  لير را برای مؤسسه های صرافی به عنوان قيمت متوسط تعيين کرد.

بانک مرکزی سوریه ليست نرخ مبادلات ارز خارجی امروز اعلام کرد، ونرخ دلار در مقابل لير سوريه / 540 /  لیر را برای تحويل حواله های شخصی، تعيين کرد.

قيمت يورو در مقابل لير سوريه/ 77ر579 /  لير سوریه به عنوان قيمت متوسط برای بانک ها و / 92ر579 /  لیر سوریه برای مؤسسه های صرافی و / 74ر610 / لير سوریه برای تحويل حواله های شخصی تعيين شد.

 

نیرمین /ثناء 

شاهد أيضاً

111

بانک مرکزی سوریه: دلار به قیمت /  83ر449 / لیر برای بانک ها و /86ر449/ لیر برای مؤسسه های صرافی

دمشق – سانا بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير سوريه / 83ر449 ...