تعمير ترانسفورماتور های پست تبدیل برق «مصیاف»

1

حماه – سانا

گروه های تعمیر مؤسسه عمومی  انتقال برق حماه عملیات تعمیر  ۳ ترانسفورماتور با ظرفیت 66/20 کیلو/ ولت /آمپر در پست انتقال برق «مصیاف» انجام دادند.

مهندس «احمد مکاوی» سرپرست اداره به گزارشگر سانا گفت: گروه های تعمیر مؤسسه عمومی انتقال برق عملیات تعمیر ایستگاه تبدیل برق «حماه غرب» که با ظرفیت 66/ کیلو/ ولت /آمپر و ایستگاه تبدیل برق /عين اللوزه/ که با ظرفیت 66/20 / کیلو/ ولت و ایستگاه تبدیل برق شماره دوم که با ظرفیت 230 کیلو/ ولت /آمپر انجام دادند.

شایان به ذکر است که گروه های تعمیر مؤسسه عمومی  انتقال برق حماه طی آوریل گذشته برای برای بهبود وضعیت شبکه برق منطقه حماه و ده ها و روستا ها که در اطراف آن واقع است مدارشکن قدرت خودکار  ترانسفورماتور شماره یک را در ایستاگاه تبدیل برق حماه  که با ظرفیت 230/66 کیلو/ ولت /آمپر است، جانشین کردند.

غیاث جاویش/م.خ