بانک مرکزی سوریه: دلار به قیمت / 41ر537 / لیر برای بانک ها و / 47ر537 / لیر برای مؤسسه های صرافی

1

دمشق – سانا

بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير سوريه / 41ر537 / لير سوریه را برای بانک ها به عنوان قيمت متوسط و / و47ر537 /  لير را برای مؤسسه های صرافی به عنوان قيمت متوسط تعيين کرد.

بانک مرکزی سوریه ليست نرخ مبادلات ارز خارجی امروز اعلام کرد، ونرخ دلار در مقابل لير سوريه / 555 /  لیر را برای تحويل حواله های شخصی، تعيين کرد.

قيمت يورو در مقابل لير سوريه/ 81ر607/  لير سوریه به عنوان قيمت متوسط برای بانک ها و / 88ر607 /  لیر سوریه برای مؤسسه های صرافی و / 01ر628/ لير سوریه برای تحويل حواله های شخصی تعيين شد.

غیاث جاویش/م.خ